Tài liệu SonjjAPI

Chào mừng đến với dịch vụ API của tôi! API mạnh mẽ này cung cấp nhiều chức năng để nâng cao ứng dụng của bạn và tối ưu hóa quy trình làm việc. Cho dù bạn muốn xác thực email, tạo địa chỉ email tạm thời, kiểm tra quyền truy cập trang web hay khám phá vô số tiện ích khác, API của tôi sẽ giúp bạn.

Base URLs:

Authentication

 • API Key (APIKeyHeader)
  • Parameter Name: X-Api-Key, in: header. Mọi yêu cầu đều yêu cầu header x-api-key. Bạn có thể đăng nhập vào https://my.sonjj.com và tìm nó trong phần API

SingleAPI

API chỉ yêu cầu một yêu cầu để tạo ra kết quả!

GET /v1/check_email/ ( Kiểm tra email )

Ngoài tính năng cơ bản là xác minh sự tồn tại của địa chỉ email, API này còn kiểm tra xem tài khoản Gmail đó có yêu cầu xác minh số điện thoại khi đăng nhập hay không?


const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/check_email/?email=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
email query string true none

Example responses

200 Response

{
 "type": "string",
 "disposable": "string",
 "status": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 3 giá trị trả về sẽ chỉ ra loại địa chỉ email, đó có phải là email tạm thời hay không và địa chỉ email có tồn tại hay không YcheckerOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/moz/ ( Lấy số liệu Moz )

Lấy số liệu Domain Authority (DA) và Page Authority (PA) cho một trang web cụ thể từ Moz. Các số liệu này được sử dụng để đo lường quyền hạn và tiềm năng xếp hạng của một trang web hoặc trang web cụ thể.


const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/moz/?url=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
url query string true none

Example responses

200 Response

{
 "domain_authority": 0,
 "external_nofollow_urls_to_url": 0,
 "external_urls_to_url": 0,
 "page_authority": 0,
 "spam_score": 0
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Các số liệu DA, PA và một số thông tin khác về trang web được cung cấp. MozOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/check_bin/ ( Kiểm tra thông tin thẻ Bin )

API này cho phép bạn lấy thông tin chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dựa trên Bin (Mã nhận dạng ngân hàng) của thẻ. Bin là 6 chữ số đầu tiên của số thẻ và có thể cung cấp thông tin về loại thẻ, ngân hàng phát hành, loại thẻ và nhiều thông tin khác.


const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/check_bin/?bin=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
bin query string true none

Example responses

200 Response

{
 "type": "string",
 "country": "string",
 "brand": "string",
 "level": "string",
 "bin": 0,
 "bank": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Các kết quả trả về là các chi tiết thẻ dựa trên Bin được cung cấp. CheckBINOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/check_index/ ( Kiểm tra chỉ mục trên Google )

API này cho phép bạn kiểm tra xem một URL cụ thể đã được Google lập chỉ mục hay chưa. Lập chỉ mục là quá trình Google thu thập và thêm các trang web vào chỉ mục tìm kiếm của mình, giúp chúng có thể truy cập được thông qua kết quả tìm kiếm.


const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/check_index/?url=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
url query string true none

Example responses

200 Response

{
 "isIndex": true
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK URL này được Google lập chỉ mục nếu phản hồi trả về giá trị true CheckIndexOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

TempMailAPI

API Email Tạm Thời là một dịch vụ API cho phép người dùng tạo và quản lý email tạm thời một cách dễ dàng và tự động. API này cung cấp một giải pháp tiện lợi để nhận email tạm thời mà không cần đăng ký tài khoản email thực sự.

GET /v1/temp_email/create ( Tạo email tạm thời )

const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_email/create?email=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
email query string true none
expiry_minutes query integer false Thời gian hết hạn tính bằng phút cho email tạm thời. - Nếu giá trị nhỏ hơn 0, email sẽ bị xóa. - Nếu giá trị bằng 0, email sẽ được làm mới. - Nếu giá trị lớn hơn 0, email sẽ được cập nhật. - Giá trị tối đa là 20160 (14 ngày).

Example responses

200 Response

{
 "email": "string",
 "expired_at": 0,
 "action": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công CreateOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/temp_email/inbox ( Lấy hộp thư đến )

const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_email/inbox?email=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
email query string true none

Example responses

200 Response

{
 "messages": [
  {
   "mid": "e998fa80-61b7-4108-a208-e41aede15212",
   "textTo": "[email protected]",
   "textFrom": "sonjj.com",
   "textSubject": "Hello World!",
   "textDate": "2024-04-24T10:05:52"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công InboxOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/temp_email/message ( Lấy tin nhắn )

const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_email/message?email=string&mid=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
email query string true none
mid query string true none

Example responses

200 Response

{
 "body": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công MessageOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/temp_email/domains ( Lấy danh sách tên miền được phép )

const headers = {
 'Accept':'application/json'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_email/domains',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Example responses

200 Response

{
 "domains": [
  "string"
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công DomainsOut

TempGmailAPI

API Gmail Tạm Thời là một dịch vụ API cho phép người dùng sử dụng các địa chỉ Gmail do hệ thống tạo ra để nhận các tin nhắn Opt, đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin và nhiều hơn nữa từ các hệ thống khác. Chúng tôi phân phối API này trên hai nền tảng SonjjAPIRapidAPI. Tại RapidAPI bạn có thể chạy các bài kiểm tra API miễn phí tại đây

GET /v1/temp_gmail/list ( Danh sách gmail tạm thời )

const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_gmail/list',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
page query integer false Số trang
limit query integer false Giới hạn số lượng
type query string false Loại email (thực hoặc alias)
password query string false Thêm mật khẩu để bảo vệ không cho người khác kiểm tra danh sách tin nhắn của bạn

Example responses

200 Response

{
 "data": [
  {
   "email": "string",
   "timestamp": 0
  }
 ],
 "pagination": {
  "page": 0,
  "limit": 0,
  "total_count": 0,
  "total_pages": 0
 }
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công ListGmailOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/temp_gmail/inbox ( Hộp thư đến gmail tạm thời )

const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_gmail/inbox?email=string&timestamp=0',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
email query string true none
timestamp query integer true API sẽ lấy tin nhắn sau thời gian này

Example responses

200 Response

{
 "messages": [
  {
   "mid": "18f58c2ac459890a",
   "textTo": "[email protected]",
   "textFrom": "sonjj.com",
   "textSubject": "Hello World!",
   "textDate": "Thứ Năm, 09 Tháng 05 2024 01:10:51 +0000 (UTC)"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công InboxGmailOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError

GET /v1/temp_gmail/message ( Tin nhắn gmail tạm thời )

const headers = {
 'Accept':'application/json',
 'X-Api-Key':'API_KEY'
};

fetch('https://app.sonjj.com/v1/temp_gmail/message?email=string&mid=string',
{
 method: 'GET',

 headers: headers
})
.then(function(res) {
  return res.json();
}).then(function(body) {
  console.log(body);
});

Parameters

Name In Type Required Description
email query string true none
mid query string true none

Example responses

200 Response

{
 "body": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Phản hồi thành công MessageGmailOut
422 Unprocessable Entity Lỗi xác thực HTTPValidationError